Obchodné podmienky

Dôležité informácie
 • Stornovanie objednávky prijímame do 24 hod. od prijatia záväznej objednávky. Treba napisat nam na e-mail  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Po uplynutí tejto doby neakceptujeme storno objednávky.
 • V čase expedovania ballíka bude zákazník informovaný SMS službou a dostane informaciu na e-mail.

 

Dodanie tovaru

Dodávka na Slovensku a v krajinách Európskej únie poštou zadarmo.

Merlin ponuka dva typu sortimentu

• Tovar na sklade .
Tovar na sklade bude doporučen do 48 hodin po Bratislave

• Tovar na objednávku
Doba prípravy tovaru na odoslanie 1 týždeň. Predbežná dodacia lehota 2 týždne. 

Dodanie tovaru sa vykonáva po zaplatení tovaru.
Dodávku v Bratislave urobi náš kuriér zadarmo,ked suma objednavky je viac ako 50 eur.V prípade odmietnutia nákupu musí zákazník zaplatiť 5 eur kuriérských nákladov.
Tak že môžete vyzdvihnúť svoj tovar v salóne "Merlin" v Bratislave ....po adresu...

Ak sme neodoslali tovar do 30 dní po zaplatení kupujúceho, zákazník má právo zriecť sa nákupu a požiadať o úplné vrátenie peňazí.

Spôsob platby

Pre obyvateľov Slovenska a krajín EÚ

 1. Platba kreditnou kartou v našom internet obchode.
 2. Získať účet za Vašu objednávku na vášu e-mailovú adresu a zaplatiť za to v akomkoľvek mieste vhodnom pre vás.
 3. Môžete umiestniť svoju objednávku a získať účet za tovar v našom obchode v nákupnom centre Bratislavy ...

Po objednaní získate informácie o vašom tovare, na vašu e-mailovú adresu. Po odoslaní tovaru, Vam budú zaslané poštove smerovacíe číslo aby ste mohli sledovať dodanie tovaru poštou.

 

Ochrana osobných údajov 

Zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov. Bližšie informácie ponúkame v tomto dokumente.

Registračné údaje 

Pri registrácií v internetových obchodoch zadávate niektoré svoje osobné údaje. Sú to predovšetkým meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón a adresa elektronickej pošty. Tieto informácie sú dôležité k identifikácií a autorizácií kupujúceho a používame ich k realizácií Vašej objednávky a ku komunikácii s Vami. 

Po prvej objednavke uložte vaše cislo objednavky a na druhu objednavku vratime sme vam 10% od hodnoty nového tovaru. 


Údaje o Vašich objednávkach 

Kupujúci  v prípade , že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod.  Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri Predávajúceho.  Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky Kupujúceho, ktorá poskytne Predávajúcemu jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). V žiadnom prípade sa Predávajúci nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte Kupujúceho. Pokiaľ bude chcieť Kupujúci zrušiť registráciu, kontaktuje Predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa týchto obchodných podmienok  na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. 

 

Vratenie tovaru

Objednávku môžete zrušiť do 24 hodín od objednania, k tomu nám napíšte  e-mail merlin-skin.ru

Ak po obdržaní tovaru zistíte, že:

 1. V prípade, že tovar nie je v požadovanej kvalite (skryté alebo zjavné vady)
 2. Ak farba alebo vzor nezodpovedá požiadavkám
 3. Ak tovar nezodpovedá veľkosti zadanej objednávke
 4. Ak zistite že ste objednali nesprávnu veľkosť

V prvých troch   prípadoch, spoločnosť "Merlin" uhradí všetky poštovné náklady.

V prípade 4. poštovné náklady nie sú hradené našou spoločnosťou.

Vrátený tovar  nesmie byť poškodený a nesmie mať známky nosenia. Opotrebovaný alebo poškodený tovar nie je možne vrátiť.

Ak chcete vrátiť tovar, ktorý ste si objednali musíte  nás o tom informovať e-mailom (merlin-skin.ru) do 3 dní po obdržaní tovaru. Potom, do 14 dní, zaslať tovar na adresu Ruska 170034 Tver prospekt Čajkovského 40 \ 2 "Merlin Obchod" so zoznamom obsahu a písomné reklamácie voľnej forme (poštové hradí odosielateľ).

E-mail musí obsahovať:

 1. Dôvod vrátenia tovaru 
 1. Tovar za ktorí ho chcete vymeniť (typ, veľkosť, farba), alebo spôsob vrátenia penazí (číslo účtu, poštová poukážka). Nesmiete zabudnúť napísať svoje kontaktné údaje (adresa / poštové smerové číslo , bankový účet / karta).

Vrátime vám peniaze, do troch pracovných dní po obdržaní tovaru.

Ak spoločnosť Merlin neodošle tovar do 30 dní po zaplatení kupujúceho, zákazník má právo zrušiť  objednávku a vrátime vám peniaze.

 

Reklamačný poriadok Merlin

 

Záručné podmienky

 

Na tovar platí záručná doba 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením  spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho. Záruka  sa  vzťahuje na výrobné a materiálové chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou. Chybou  sa  rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie.   Záruka  sa nevzťahuje na opotrebovanosť výrobku  v  súvislosti s jeho  bežným  používaním,  na úmyselné  či  neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie  pravidiel údržby,   na chyby kvôli ktorým bola znížená cena výrobku.  Chyby,  ktoré sa vyskytnú po kúpe,  je nutné vytknúť bez zbytočného odkladu  v zmysle § 599 Obč. zákonníka do 6 mesiacov od ich zistenia.  Prípadná  reklamácia nebude  uznaná, ak bude tovar s chybou ďalej používaný a z odstrániteľnej chyby sa stane chyba neodstrániteľná.

 

Dôkazné bremeno

 1. A) ak i de o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku počas prvých 12 mesiacov záručnej doby, je predávajúci povinný dokázať kupujúcemu, že chyba,  ktorú reklamuje,  nebola na výrobku v čase jeho predaja (nevznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu);
 2. B) ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku v čase po prvých 12 mesiacoch záručnej doby (t.j. od 1. dňa 13. mesiaca plynutia záručnej doby) je kupujúci  povinný dokázať predávajúcemu,  že chyba,  ktorú reklamuje,  bola na výrobku už  v čase jeho predaja (vznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu);  rozhodnutie  o uznaní alebo zamietnutí reklamácie bude závisieť od dôkazov,  ktorými zákazník preukáže, že chyba nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku.

 

Reklamačné konanie

 

Zákazník  si uplatňuje  reklamačné  konanie  v sidle  predávajúceho.  Tovar  doručte  na  vlastné náklady na adresu predávajúceho:  Prospekt  Čajkovskogo  40 \ 2 "Merlin Shop" Tver 170034  Ruska federacia.

 Odporúčame  Vám tovar  poistiť.  Zásielky na dobierku nepreberáme.  Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vyžaduje viac ako 30 dní, predávajúci o tom informuje zákazníka, s ktorým následne toto odsúhlasí. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí predávajúci vrátenie peňazí kupujúcemu, v prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením. Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti výrobku - súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka - platí to isté. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.

 

Postup pri vybavovaní reklamácie:

 1. Zákazník spolu s reklamovaným výrobkom predloží:
  a) potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého 
  výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis;
  b) osobný doklad na preukázanie totožnosti.
 2. Predávajúci spíše reklamačný zápis, v ktorom uvedie: 
  a) meno a adresu zákazníka;
  b) názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku;
  c) popis nedostatku - dôvod reklamácie;
  d) dátum, kedy bola reklamácia uplatnená;
  e) termín, dokedy bude vyriešená reklamácia (nesmie to byť dlhšie ako 30 dní od dátumu jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne inak);
  f) súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii. 
 3. Originál reklamačného listu dostane zákazník, kópia ostáva predávajúcemu.

 

Spôsoby riešenia reklamácie:

 1. Ak ide o chybu odstrániteľnú, predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť.

 2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť bez viditeľného defektu alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže predávajúci:
  a) výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok
  b) vrátiť peniaze zákazníkovi, t.j. odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak
  - chybu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu,
  - alebo ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku (strata dôvery),
  - alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní a so zákazníkom nebola dohodnutá dlhšia doba riešenia reklamácie.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.merlin-skin.com. Merlin vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek upraviť/zmeniť/aktualizovať