Důležité informace

Stornování objednávky přijímáme do 24 hod. od přijetí závazné objednávky. Třeba napisat nam na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po uplynutí této doby neakceptujeme storno objednávky.

V době expedice ballíka bude zákazník informován SMS službou a dostane informaci na e-mail.

Dodání zboží

Dodávka do České Republiky a v zemích Evropské unie poštou zdarma.

Merlin nabíze dva typu sortimentu

• Zboží na skladě.

Zboží na skladě bude doporučen do 48 hodin po Praze

• Zboží na objednávku

Doba přípravy zboží k odeslání 1 týden. Předběžná dodací lhůta 2 týdny.

Dodání zboží se provádí po zaplacení zboží.

Dodávku v Praze učinit náš kurýr zdarma, když částka objednavky je více než 2500 kč.V případě odmítnutí nákupu musí zákazník zaplatit 250 kč kurýrní nákladů.

Pokud jsme neodeslali zboží do 30 dnů po zaplacení kupujícího, zákazník má právo zříci se nákupu a požádat o úplné vrácení peněz.

Způsob platby

Pro obyvatele České Republiky a zemí EU

Platba kreditní kartou v našem internet obchodě.

Získat účet za Vaši objednávku na vaši e-mailovou adresu a zaplatit za to v jakémkoli místě vhodném pro vás.

Po objednání získáte informace o vašem zboží, na vaši e-mailovou adresu. Po odeslání zboží, Vam budou zaslány poštovní směrovací číslo abyste mohli sledovat dodání zboží poštou.

Ochrana osobních údajů

Zaručujeme plnou ochranu Vašich osobních údajů před zneužitím. Všechny informace, které uvedete o své osobě, jsou chráněny ve smyslu zákona č. 122/2013 CFU O ochraně osobních údajů. Bližší informace nabízíme v tomto dokumentu.

Registrační údaje

Při registraci v internetových obchodech zadáváte některé své osobní údaje. Jsou to především jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a adresa elektronické pošty. Tyto informace jsou důležité k identifikaci a autorizací kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.

Po první objednavke uložte vaše cislo objednávky a na druhu objednavku vrátíme jsme vam 10% od hodnoty nového zboží.

Údaje o Vašich objednávkách

 

Kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, rodné číslo, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Tyto informace jsou nutné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, na správnou distribuci zboží a při komunikaci s Vámi. Umožní nám uskutečnit potřebné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat vaši platbu přes bankovní převod. Všechny údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na serveru prodávajícího. Vaše údaje neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí Vašeho jména) a kurýrní služby (adresa na dodání). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vyřízení Vaší konkrétní objednávky.

 

Databázi údajů neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme žádné třetí straně. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách banky Kupujícího, která poskytne Prodávajícímu jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby se jménem, ​​případně číslem účtu (potřebné pro identifikaci správné platby av případě potřeby pro její vrácení ). V žádném případě se Prodávající nedozví žádné další informace, jako přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu Kupujícího. Pokud bude chtít Kupující zrušit registraci, kontaktuje Prodávajícího prostřednictvím e-mailu. Registrace bude zneaktivněna.

 

Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle těchto obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající o splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Prodávajícímu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu.

Vraceni zboží

Objednávku můžete zrušit do 24 hodin od objednání, k tomu nám napište e-mail merlin-skin.ru

Pokud po obdržení zboží zjistíte, že:

 1. V případě, že zboží není v požadované kvalitě (skryté nebo zjevné vady)

 2. Pokud barva nebo vzor neodpovídá požadavkům

 3. Pokud zboží neodpovídá velikosti zadané objednávce

 4. Pokud zjistěte že jste objednali nesprávnou velikost

V prvních třech případech, společnost "Merlin" uhradí veškeré poštovné náklady.

V případě 4. poštovné náklady nejsou hrazeny naší společností.

Vrácené zboží nesmí být poškozen a nesmí mít známky nošení. Opotřebovaný nebo poškozené zboží není možné vrátit.

Pokud chcete vrátit zboží, které jste si objednali musíte nás o tom informovat e-mailem (merlin-skin.ru) do 3 dnů po obdržení zboží. Poté, do 14 dní, zaslat zboží na adresu Ruska 170034 Tver prospekt Čajkovského 40 \ 2 "Merlin Obchod" se seznamem obsahu a písemné reklamace volné formě (poštovní hradí odesílatel).

E-mail musí obsahovat:

 1. Důvod vrácení zboží

 2. Zboží za kteří ho chcete vyměnit (typ, velikost, barva) nebo způsob vrácení peněz (číslo účtu, poštovní poukázka). Nesmíte zapomenout napsat své kontaktní údaje (adresa / poštovní směrovací číslo, bankovní účet / karta).

Vrátíme vám peníze, do tří pracovních dnů po obdržení zboží.

Pokud společnost Merlin neodešle zboží do 30 dnů po zaplacení kupujícího, zákazník má právo zrušit objednávku a vrátíme vám peníze.

Reklamační řád Merlin

  Záruční podmínky

Na zboží platí záruční doba 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet uzavřením spotřebitelské smlouvy tzn. okamžikem, kdy kupující zboží zaplatí a převezme od prodávajícího. Záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou. Vadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno, případně znemožněno jeho další používání. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku v souvislosti s jeho běžným používáním, na úmyslné či neúmyslné poškození nebo zanedbání pravidel údržby, na chyby kvůli kterým byla snížena cena výrobku. Chyby, které se vyskytnou po koupi, je nutné vytknout bez zbytečného odkladu ve smyslu § 599 Obč. zákoníku do 6 měsíců od jejich zjištění. Případná reklamace nebude uznána, pokud bude zboží s chybou dále používán a z odstranitelné chyby se stane chyba neodstranitelná.

Dôkazné bremeno

 1. ak i de o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku počas prvých 12 mesiacov záručnej doby, je predávajúci povinný dokázať kupujúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, nebola na výrobku v čase jeho predaja (nevznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu);

 2. ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku v čase po prvých 12 mesiacoch záručnej doby (t.j. od 1. dňa 13. mesiaca plynutia záručnej doby) je kupujúci povinný dokázať predávajúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, bola na výrobku už v čase jeho predaja (vznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu); rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie bude závisieť od dôkazov, ktorými zákazník preukáže, že chyba nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku.

Reklamační řízení

 Zákazník si uplatňuje reklamační řízení v sídle prodávajícího. Zboží doručte na vlastní náklady na adresu prodávajícího: Prospekt Čajkovskogo 40 \ 2 "Merlin Shop" Tver 170034 Ruska federace.

 Doporučujeme Vám zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme. Prodávající má povinnost posoudit oprávněnost a řešit reklamaci v zákonem stanovené lhůtě, tj do 30 dnů od data jejího uplatnění. Pokud je důvod reklamace a způsob jejího řešení složitý a vyžaduje více než 30 dní, prodávající o tom informuje zákazníka, se kterým následně toto odsouhlasí. O výsledku reklamace bude zákazník informován bezprostředně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace telefonicky, případně jiným způsobem a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamační protokol. V případě uznané reklamace zajistí prodávající vrácení peněz kupujícímu, v případě neuznané reklamace kupující obdrží zboží zpět spolu s písemným vyjádřením. Kupující je povinen předložit k reklamaci zboží kompletní a čistý. V opačném případě je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční lhůta znovu ode dne převzetí nového zboží. Pokud dojde k výměně části výrobku - součásti, na kterou byla poskytnuta záruka - platí totéž. Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za chybu, uznává se jen výrobní chyba. Je nezbytné se proto řídit pokyny, které jsou uvedeny níže.

Postup při vyřizování reklamace:

 1. Zákazník spolu s reklamovaným výrobkem předloží:

a) stvrzenku o koupi zboží (fakturu); jde-li o opakovanou reklamaci téhož

výrobku, předloží i předchozí reklamační zápis;

b) osobní doklad k prokázání totožnosti.

 1. Prodávající sepíše reklamační zápis, ve kterém uvede:

a) jméno a adresu zákazníka;

b) název výrobku, výrobní číslo, cenu, datum zakoupení výrobku;

c) popis nedostatku - důvod reklamace;

d) datum, kdy byla reklamace uplatněna;

e) termín, dokdy bude vyřešena reklamace (nesmí to být déle než 30 dnů od data jejího uplatnění, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak);

f) součástí protokolu je i potvrzení o koupi zboží. Převzetí tohoto dokladu a výrobku k reklamaci prodávající potvrdí v sepsaném zápise o reklamaci.

 1. Originál reklamačního listu dostane zákazník, kopie zůstává prodávajícímu.

Způsoby řešení reklamace:

 1. Pokud jde o vadu odstranitelnou, prodávající dá výrobek na vlastní náklady opravit.

 2. Pokud jde o vadu neodstranitelnou, tj rozsah poškození je takový, že není možné chybu odstranit bez viditelného defektu nebo náklady na opravu přesahují cenu výrobku, může prodávající:

  1. výrobek vyměnit za stejný nepoužívaný výrobek

  2. vrátit peníze zákazníkovi, tj odstoupit od smlouvy - a to v případě, že

   • chybu výrobku nelze odstranit a brání jeho dalšímu používání,

   • nebo se třikrát po sobě zopakovala tatáž odstranitelná chyba u téhož výrobku (ztráta důvěry),

   • nebo pokud nebyla vyřízena reklamace v zákonné lhůtě maximálně 30 dní a se zákazníkem nebyla sjednána delší doba řešení reklamace.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na www.merlin-skin.com. Merlin vyhrazuje právo tento reklamační řád kdykoliv upravit / změnit / aktualizovat